Title : An Unexpected Catch

Artist : Winslow Homer

An Unexpected Catch // Winslow Homer // 1889-1890 // Painting - watercolor // Portland Museum of Art - Maine (United States)

Artist List

All works of art by Winslow Homer | All Artists List