Title : Dish of Peaches

Artist : Paul Cezanne

Dish of Peaches // Paul Cezanne // circa 1890-1894 // Painting - oil on canvas // Oskar Reinhart Collection (Switzerland)

Artist List

All works of art by Paul Cezanne | All Artists List