Title : View of Vetheuil

Artist : Claude Oscar Monet

View of Vetheuil // Claude Oscar Monet // 1880 // Painting - oil on canvas // Staatliche Museen zu Berlin (Germany)

Artist List

All works of art by Claude Oscar Monet | All Artists List